Политика за лични данни

Ние зачитаме Вашите лични данни.

Нашата компания е регистриран администратор на лични данни по законите на република България. Ще защитаваме тези данни с най-добрите технологии и практики известни към дадения момент. Също така никога няма да предоставим вашите данни на трета страна с комерсиална цел.

Искаме да Ви информираме как и за какво ползваме наличната информация.

Ние събираме и използваме тази информация само за да разберем Вашите нужди и интереси, вследствие на което, да успяваме да Ви обслужим по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез други често ползвани инструменти за автоматично събиране на информация, като бисквитки, връзки и т.н.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение персонализирано и по-ползотворно. Например, ние може да използваме събраната и анализирана информация, за да Ви:

  • помогнем при попълване на поръчка;
  • информираме отностно продукти или услуги;
  • да предоставим необходимите услуги и поддръжка;
  • известим за нови услуги или други ползи;
  • предоставим персонализирани промоционални оферти;
  • изберем правилното съдържание което да Ви бъде полезно;